Studiemiddag 24 januari 2017

 • Studiemiddag 24 januari 2017

Beste ouders / verzorgers,

Middels de nieuwsbrief houden we U graag op de hoogte van het proces van ons schoolontwikkelingsplan (SOP).

Op dinsdag 24 januari heeft er een studiemiddag plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond het volgende, communicatieve, doel centraal: Ik draag constructief bij aan de vergadering.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Koersplan / visievorming:

Het Koersplan 2014 – 2018 is een document binnen Skozok waarin de richtlijnen en doelen zijn uitgewerkt voor enkele jaren. Dit is een leidraad voor alle Skozok-scholen. Vorig jaar hebben we binnen alle Skozok scholen d.m.v. het project ‘Op Koers’ even pas op de plaats gemaakt en gekeken waar we nu staan en waar we, de komende 2 jaar, samen de focus op willen gaan leggen.
Tijdens de studiemiddag zijn we aan de slag gegaan met het concreter maken van de doelen. Waar willen we naartoe? Waar willen we met het team aan werken? Welke stappen willen we hierin maken? Hoe ziet er dit dan uit? Wat hebben we hiervoor nodig? Wat betekent dit voor de kinderen? Voor mij als leerkracht? Dit alles passend binnen het Koersplan en onze school. Dit wordt de rode draad van onze studiemomenten 2017-2018. In een volgend overleg pakken we hierop door.

Aan de slag in werkgroepen:

Elke leerkracht zit in een onderwijswerkgroep. In elke onderwijswerkgroep zitten leerkrachten van zowel de Boogurt als de Schatkist. Zij hebben samen de focus op 1 vakgebied /ontwikkeling en coördineren dit. We zijn clusterbreed aan de slag gegaan in deze werkgroepen -> taal, rekenen, cultuur, slimplan, gepersonaliseerd leren en lezen onder leiding van Monique Verhagen en de bouwcoördinatoren.
Bouwcoördinatoren De Boogurt: Roel Hoomans en Els Vanderheiden
Bouwcoördinatoren De Schatkist: José Scholten en Eefje Derks.

Doel leden werkgroep: Gestelde doel / focuspunt -> proces evalueren en waar nodig bijstellen.

Gespreksonderwerpen:

 • Terugkijken / evalueren -> Wat is er al gebeurd? Waar zijn we gebleven? Wat zijn de afspraken binnen ons team? Evaluatie eventueel meteen in bouwplan plaatsen.
 • Delen van ervaringen, wat leeft er op de werkvloer?
 • Hoe nu verder? Welk doel hebben we voor ogen? Welke stappen gaan we zetten? Zet lijnen uit voor de komende periode
  Inhoud bouwoverleg week 11 en 22 (proces evalueren) -> verwerken in bouwplan.
 • Wat is onze / mijn rol daarin (rol- / taakverdeling binnen de werkgroep)? Wat heb ik daarvoor nodig?

Taal werkgroep:

 • Er is structureel aandacht binnen de school voor MWIDW (Met Woorden In De Weer) -> werken aan de woordenschat van kinderen. Op dit moment hebben we aandacht voor het creëren van 1 doorgaande lijn.

Rekenwerkgroep:

 • Ervaringen besproken vanuit groep 3 t/m 6 m.b.t. het werken met de nieuwe WIG (wereld in getallen).
 • Verdiepen in verschillende manieren van leren m.b.t. rekenonderwijs.
 • Verkennen vernieuwde rekenmethode WIG voor groep 7-8
 • Maart: Grote Rekendag

Slimplan:

 • We werken op school structureel met coöperatieve werkvormen. Dit verhoogt de betrokkenheid van kinderen en brengt differentiatie in de manieren van leren. We gaan ons de komende periode verdiepen in 2 nieuwe werkvormen en bespreken onze ervaringen en successen.
 • In december / januari hebben alle leerkrachten bij elkaar in de klas gekeken naar het toepassen van een coöperatieve werkvorm.

Cultuur werkgroep:

 • Focus ligt op het vormen van een schoolbrede visie m.b.t. cultuuronderwijs.

Lezen werkgroep:

 • In samenwerking met de landelijke bibliotheken komt er een nieuwe bibliotheek in de school. De leeswerkgroep heeft een rol in de voorbereiding.

Gepersonaliseerd leren werkgroep:

 • Binnen de school wordt er gewerkt met Junior Einstein. Dit is een digitaal programma waarin kinderen per vakgebied op hun eigen niveau kunnen werken aan een bepaald doel. Op dit moment zijn we bezig om binnen de school een doorgaande lijn te creëren.
 • Daarnaast loopt in groep 7 dit schooljaar een traject gepersonaliseerd leren, waarbij kinderen vak gerelateerd meer gericht werken op hun eigen niveau aan persoonlijke doelen

POP evaluatie 1:

 • Alle leerkrachten zijn aan de slag gegaan met een eerste evaluatie m.b.t. hun POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan). N.a.v. het schoolontwikkelingsplan hebben alle leerkrachten in het begin van het schooljaar een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld waarin ze leerpunten hebben omschreven waar zij dit schooljaar structureel aan werken.

Onze volgende teamvergadering is op 6 februari a.s. Deze staat geheel in het teken van communicatie. We houden U op de hoogte middels de nieuwsbrief.

Huub Compen en Monique Verhagen
Directie De Boogurt / De Schatkist

Terug naar het overzicht

In memoriam Geert van Dommelen

In memoriam Geert van Dommelen

Op 5 april jl. is onze oud-directeur Geert van Dommelen ...

Fijn om weer op school te ...

Fijn om weer op school te zijn!

Wat fijn om alle kinderen deze ochtend weer op school te ...

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Weet u niet of uw kind naar school kan en mag? Check het ...