Medezeggenschapsraad

Sinds 1 februari 1982 kent het onderwijs een wet op de medezeggenschap. In die wet staat hoe de medezeggenschap van ouders, leerlingen, personeel en bestuur op een school wordt geregeld. Dat moet worden vastgelegd in een reglement voor de desbetreffende school. In dat reglement staan algemene regels, zoals aantal leden, verkiezingen, zittingsduur, regeling bij geschillen, enz. Tevens staan er regels in die aangeven wanneer een medezeggenschapsraad (of een gedeelte daarvan) advies over bepaalde beleidszaken mag geven en wanneer er zelfs instemming nodig is van (een deel van) de MR. Dit geldt soms voor de totale MR, soms alleen voor de ouders die zitting hebben in de MR of alleen voor het personeel.

Onderwerpen
De MR houdt zich bezig met beleidsmatige zaken binnen de school. Voorbeelden van onderwerpen waarover in de MR gesproken wordt zijn: schooltijden, de schoolgids, het overblijfreglement, de ouderbijdrage en het schoolplan, waarin de school op allerlei gebieden vastlegt wat ze over een periode van een aantal jaren wil bereiken en hoe ze dat gaat doen.

Vertegenwoordiging
Onze school heeft een MR die bestaat uit 3 vertegenwoordigers van ouders, 3 leerkrachten.  Samen worden er allerlei zaken besproken aangaande beleidsmatige onderwerpen op school.

Vergaderen
Onze MR vergadert tenminste 4x per jaar en verder naar behoefte. Deze bijeenkomsten vinden plaats op school in de personeelskamer en zijn openbaar.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Omdat een groot aantal zaken voor “De Boogurt” geregeld wordt in het grotere verband van SKOZOK is voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van SKOZOK een GMR opgericht.
In de GMR komen onderwerpen aan de orde die gemeenschappelijk geregeld worden voor de scholen vallend onder SKOZOK.