Ouderraad

Doelstelling van de ouderraad
De OR ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, carnaval, Pasen, de schoolreis, en als afsluiting van het schooljaar de Doeweek. Tevens hebben een aantal OR-leden zitting in de kampcommissie (afscheidskamp groep 8). Een andere verantwoordelijkheid die de OR op zich neemt is het verfraaien van de school al naar gelang het jaargetijde en de feestdagen.

Financiën
De ouderraad beheert het geld van de ouderbijdrage en stelt een jaarlijkse begroting samen. Op basis van de jaarlijkse ouderbijdrage kan de OR haar activiteiten financieren. De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op € 25,00 per kind. Tijdens de eerste OR-vergadering van een schooljaar brengt de penningmeester financieel verslag uit van het voorgaande schooljaar.

Samenstelling ouderraad
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. 16 Ouders en 2 teamleden van De Boogurt hebben zitting in de OR. De OR vergadert 3x per schooljaar.

Activiteitencommissies
De ouderraad heeft een aantal commissies ingesteld t.b.v. de organisatie van activiteiten. In iedere commissie nemen minstens 2 OR-leden en enkele teamleden plaats.

Sinterklaascommissie
Kerstcommissie
Carnavalscommissie
Paascommissie
Kampcommissie
Schoolreiscommissie
Versiercommissie
Doeweekcommissie